პროგრამა საშუალებას გაძლევთ დამოუკიდებლად გამოთვალოთ გადასახდელი სახელმწიფო ბაჟის ოდენობა
სასამართლოს გასწვრივ, თქვენი სტატუსის შესაბამისად, დააჭირეთ ტექსტს ფიზიკური პირი ან იურიდიული პირი:
პირველი ინსტანციის სასამართლო
სააპელაციო სასამართლო
საკასაციო სასამართლო
პირველი ინსტანციის სასამართლო
ფიზიკური პირი

 სასარჩელო წარმოება

სარჩელი არაქონებრივ მოთხოვნაზე


100 ლარი

სარჩელი ქონებრივ მოთხოვნაზე, რომლის ღირებულება არ აღემატება 2000 ლარს


50 ლარი

თუ თქვენი ქონებრივი მოთხოვნის ღირებულება აღემატება 2000 ლარს, ისარგებლეთ ქვემოთ მოცემული გამოთვლის ფუნქციით:

სარჩელი ქონებრივ დავაზე
მიუთითეთ მოთხოვნის სიდიდე (ღირებულება) ლარებში


სარჩელი ქონებრივი ხასიათის სახელმწიფო-სამართლებრივ და ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ დავაზე
მიუთითეთ მოთხოვნის სიდიდე (ღირებულება) ლარებში


შეგებებული სარჩელი ქონებრივ დავაზე
მიუთითეთ მოთხოვნის სიდიდე (ღირებულება) ლარებში


ქონებრივი დავის საგანზე დამოუკიდებელი მოთხოვნების მქონე მესამე პირის სარჩელი
მიუთითეთ მოთხოვნის სიდიდე (ღირებულება) ლარებში სარჩელის უზრუნველყოფა

განცხადება სარჩელის უზრუნველყოფაზე, როდესაც თქვენი ქონებრივი მოთხოვნის სიდიდე არ აღემატება 2000 ლარს


25 ლარი

განცხადება სარჩელის უზრუნველყოფაზე, როდესაც თქვენი ქონებრივი მოთხოვნის სიდიდე აღემატება 2000 ლარს


50 ლარი

 გამარტივებული წარმოება

სარჩელი თამასუქისა და ჩეკის თაობაზე, როდესაც თქვენი ქონებრივი მოთხოვნის სიდიდე არ აღემატება 2000 ლარს


50 ლარი

სარჩელი თამასუქისა და ჩეკის თაობაზე, როდესაც თქვენი ქონებრივი მოთხოვნის სიდიდე აღემატება 2000 ლარს


100 ლარი

განცხადება ლიზინგის საგნის გამცემის მფლობელობაში ლიზინგის საგნის დაბრუნების შესახებ, როდესაც თქვენი ქონებრივი მოთხოვნის სიდიდე არ აღემატება 2000 ლარს


50 ლარი

განცხადება ლიზინგის საგნის გამცემის მფლობელობაში ლიზინგის საგნის დაბრუნების შესახებ, როდესაც თქვენი ქონებრივი მოთხოვნის სიდიდე აღემატება 2000 ლარს
მიუთითეთ მოთხოვნის სიდიდე (ღირებულება) ლარებში


განცხადება აქციათა სავალდებულო მიყიდვის შესახებ, როდესაც თქვენი ქონებრივი მოთხოვნის სიდიდე არ აღემატება 2000 ლარს


50 ლარი

განცხადება აქციათა სავალდებულო მიყიდვის შესახებ, როდესაც თქვენი ქონებრივი მოთხოვნის სიდიდე აღემატება 2000 ლარს
მიუთითეთ მოთხოვნის სიდიდე (ღირებულება) ლარებში


განცხადება გამარტივებული წესით გადახდის ბრძანების მიღების შესახებ
მიუთითეთ მოთხოვნის სიდიდე (ღირებულება) ლარებში უდავო წარმოება

განცხადება უდავო წარმოების საქმეთა აღძვრის შესახებ, როდესაც თქვენი ქონებრივი მოთხოვნის სიდიდე არ აღემატება 2000 ლარს


25 ლარი

განცხადება უდავო წარმოების საქმეთა აღძვრის შესახებ, როდესაც თქვენი ქონებრივი მოთხოვნის სიდიდე აღემატება 2000 ლარს


50 ლარი

განცხადება დაკარგული საქმის წარმოების აღდგენის შესახებ, თუ საქმის მასალები მხარის ბრალით დაიკარგა და თქვენი ქონებრივი მოთხოვნის სიდიდე არ აღემატება 2000 ლარს


50 ლარი

განცხადება დაკარგული საქმის წარმოების აღდგენის შესახებ, თუ საქმის მასალები მხარის ბრალით დაიკარგა და თქვენი ქონებრივი მოთხოვნის სიდიდე აღემატება 2000 ლარს


100 ლარი

 საქმის წარმოების განახლება

განცხადება ახლად აღმოჩენილ გარემოებათა გამო საქმის წარმოების განახლების შესახებ, როდესაც თქვენი ქონებრივი მოთხოვნის სიდიდე არ აღემატება 2000 ლარს


50 ლარი

განცხადება ახლად აღმოჩენილ გარემოებათა გამო საქმის წარმოების განახლების შესახებ, როდესაც თქვენი ქონებრივი მოთხოვნის სიდიდე აღემატება 2000 ლარს


100 ლარი

განცხადება გადაწყეტილების ბათილად ცნობის შესახებ, როდესაც თქვენი ქონებრივი მოთხოვნის სიდიდე არ აღემატება 2000 ლარს


25 ლარი

განცხადება გადაწყეტილების ბათილად ცნობის შესახებ, როდესაც თქვენი ქონებრივი მოთხოვნის სიდიდე აღემატება 2000 ლარს


50 ლარი

 არბიტრაჟთან დაკავშირებული საქმეები

განცხადება მტკიცებულებათა მოპოვების უზრუნველყოფაში სასამართლოს დახმარების შესახებ

100 ლარი

განცხადება მოწმის დასწრების უზრუნველყოფაში სასამართლოს დახმარების შესახებ

100 ლარი

განცხადება არბიტრის დანიშვნის, აცილების, უფლებამოსილების შეწყვეტის, კომპეტენციის შესახებ

100 ლარი
 
 
თბილისის სააპელაციო სასამართლო
თავმჯდომარის ბიურო
I ვერსია. პროგრამის ბოლო განახლების თარიღი (30.12.2010)