პროგრამა საშუალებას გაძლევთ დამოუკიდებლად გამოთვალოთ გადასახდელი სახელმწიფო ბაჟის ოდენობა
სახელმწიფო ბაჟის გადახდის ანგარიში
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი, ხაზინის ერთიან ანგარიში
ბანკის კოდი:TRESGE22
ანგარიშის N: 200122900    სახაზინო კოდები
 
კანონმდებლობა
საქართველოს კანონი ,,სახელმწიფო ბაჟის შესახებ’’
საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი (თავი V. პროცესის ხარჯები (37-56 მუხლები))
საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი
საქართველოს კანონი ,,საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ’’
 
სასარგებლო ბმულები
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები (ეროვნული ბანკი)
უფასო იურიდიული მომსახურების ცნობარი
ძირითად ადმინისტრაციულ ორგანოთა საკონტაქტო მონაცემები
იურიდიული ლიტერატურის მქონე ბიბლიოთეკების საკონტაქტო მონაცემები
კალკულატორი
 
 
თბილისის სააპელაციო სასამართლო
თავმჯდომარის ბიურო
I ვერსია. პროგრამის ბოლო განახლების თარიღი (30.12.2010)